Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Năm tuần 29 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 21-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 29 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 20-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Ba tuần 29 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 19-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Ba tuần 29 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 19-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng (lễ kính), cử hành lúc 17:30 ngày 18-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin mừng (lễ kính), cử hành lúc 5:30 ngày 18-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Chúa nhật 29 TN năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 16-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy tuần 28 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 16-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Năm tuần 28 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 14-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Năm tuần 28 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 14-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Tư tuần 28 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 13-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Ba tuần 28 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 12-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Ba tuần 28 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 12-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Thứ Hai tuần 28 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 11-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Hai tuần 28 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 11-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Chúa nhật 28 mùa Thường niên năm B (lễ thiếu nhi), cử hành lúc 17:30 ngày 10-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Chúa nhật 28 TN năm B, cử hành lúc 17:30 ngày 9-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy tuần 27 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 9-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 27 TN, cử hành lúc 5:30 ngày 8-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi (lễ thiếu nhi), cử hành lúc 17:30 ngày 7-10-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App