Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày

Read the rest of this entry »

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày Bài 3 Con đường sự thật giải thoát ta. Phần 2 Nhân loại đi tìm sự thật

Read the rest of this entry »

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày Bài 3 Con đường sự thật giải thoát ta. Phần 1 Sự thật trong đời sống

Read the rest of this entry »

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày Bài 2 Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới.

Read the rest of this entry »

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày Bài 2 Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới.

Read the rest of this entry »

Tuần lễ Giáo lý 2019: Giáo lý viên & Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn trình bày Bài 2 Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới. Phần 1 Nền nhân bản Công giáo là gì?

Read the rest of this entry »

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn thuyết trình về GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI. Bài 1 Con người và những ý thức hệ về con người. Phần 2: Những hệ tư tưởng về con người trong dòng lịch sử

Read the rest of this entry »

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn thuyết trình về GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI. Bài 1: Con người và những ý thức hệ về con người.

Read the rest of this entry »

GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI - Trình bày: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Read the rest of this entry »

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App